Tag: Asthanga Yoga

Patanjalis „Achtstufiger Yogaweg“

Patanjalis „Achtstufiger Yogaweg“

Die acht Stufen: Yama – Niyama – Asana – Pranayama – Pratyahara – Dharana – Dhyana – Samadhi