Tag: Yogahaltung

Trikonasana – Asana 2018

Trikonasana – Asana 2018

Dreieckshaltung gestrecktes und gedreht

Asana 2015: Der Held

Asana 2015: Der Held

Offenheit und Weite, Kraft und Mut