Tag: Ashtanga Yog

Ujjayi – das sanfte Meeresrauschen

Ujjayi – das sanfte Meeresrauschen

Der siegreiche Atem